Základní škola a mateřská škola Postřekov,

příspěvková organizace, Postřekov 271, 345 35

 

Č.j.: MŠ 14/ 2019                                                                                                              V Postřekově dne: 10.6.2019

 

ROZHODNUTÍ

 Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace, Postřekov 290, 345 35, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

žadatel pod registračním číslem:

MŠ 01/2019, MŠ 02/2019, MŠ 04/2019, MŠ 05/2019, MŠ 06/2019, MŠ 07/2019, MŠ 08/2019, MŠ 09/2019, MŠ 10/2019, MŠ 11/2019, MŠ 12/2019, MŠ 13/2019

se přijímá

 k předškolnímu vzdělávání – ve školním roce 2019/2020

v mateřské škole, jejíž činnost vykonává

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace.

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti, kterou podali žadatelé dne 9. května 2019 prostřednictvím svého zákonného zástupce. Dítě je zdrávo a splnilo požadavky pro přijetí k předškolnímu vzdělávání. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu škola rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

 

Vyvěšeno: 10. června 2019                                                                                  

                                                                                                                       ………………………………………….

                                                                                                                       Mgr. Martin Oríšek,

 

V Postřekově 10. června 2019