Základní škola a mateřská škola Postřekov,

příspěvková organizace, Postřekov 271, 345 35

 

Č.j.: MŠ -17/ 2020                                                                                                              V Postřekově dne: 8.6.2020

 

ROZHODNUTÍ

 Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace, Postřekov 290, 345 35, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

žadatel pod registračním číslem:

MŠ – 01/2020, MŠ – 02/2020, MŠ – 03/2020, MŠ – 04/2020, MŠ – 05/2020, MŠ – 06/2020, MŠ – 07/2020, MŠ – 08/2020, MŠ – 09/2020, MŠ – 10/2020, MŠ – 11/2020, MŠ – 12/2020, MŠ – 13/2020, MŠ – 14/2020, MŠ – 15/2020, MŠ – 16/2020

se přijímá k předškolnímu vzdělávání – ve školním roce 2020/2021

v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace.