1. INFORMACE O PRŮBĚHU ZÁPISU DO MŠ POSTŘEKOV 

  1. Přijímání žádostí o přijetí do MŠ a dalších podkladů pro zahájení přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 se uskuteční ve čtvrtek 6. května 2021 16 – 17:30 

 2. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci probíhá zápis bez dětí.Rodiče odevzdají podklady pro zahájení přijímacího řízení:
  • již vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • vyplněný, pediatrem potvrzený a oběma rodiči potvrzený evidenční list dítěte
  • vyplněnou přihlášku ke stravování

  S sebou přineste :

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • u rozvedených rodičů rozsudek o svěření dítěte do péče
  • vlastní propisku v rámci protiepidemických opatření

  Rodiče obdrží evidenční číslo dítěte, pod kterým bude evidován spis dítěte a pod nímž bude zveřejněno na seznamu přijatých dětí.

  Kdo se nebude moci osobně zúčastnit, je možné odevzdání všeho výše uvedeného po předchozí domluvě individuálně.

  Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (číslo datové schránky: bkc8pj9)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou (rozhoduje datum podání na poštu)
  4. osobní podání

  Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

  Kdo nedodá všechny podklady k uvedenému datu, bude vyzván k odstranění nedostatků do pondělí 17. května 2021, pokud tak neučiní, bude řízení podle §66 odst. 1 písm. c) Zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ZASTAVENO!

   

  2.Nahlédnutí do spisu a seznámení s podklady řízení v letošním roce nebude možné s přihlédnutím k momentální situaci.

   

 3.  3. Ukončení řízení – v úterý  8. června 2021. Nahlédnutí do spisu a seznámení s podklady řízení Rozhodnutí o přijetí – bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve středu 9. června 2021 na webových stránkách ZŠ a MŠ Postřekov (http://zsms-postrekov.cz/), na vchodových dveřích budovy MŠ a to po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

  Pro záporná rozhodnutí se prosím, dostavte: ve čtvrtek 10. června mezi 12,00 – 13,00 hodinou osobně do budovy MŠ.

   

  Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Postřekov

  V souladu s § 34 Školského zákona 561/2004 Sb.

  • Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 5 let a děti s odkladem školní docházky ( nastoupí předškolní docházku).
  • Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 4 let
  • Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 3 let
  • Děti s trvalým pobytem v obci, kde sídlí mateřská škola

  Přednostně budou přijímány děti od nejstarších po nejmladší s trvalým pobytem v Postřekově a na celodenní docházku do MŠ.

   

SOUBORY KE STAŽENÍ:

EVIDENČNÍ LIST 2021

Přihláška ke stravování dítěte 2021

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ 2021