Vzdělávací program

 

  • je vypracovaný v souladu s požadavky RVP PV
  • jeho úplné znění je k dispozici v MŠ

 

Název programu: „KOUZELNÝ SVĚT“(2015-2018)

 

A) JÁ A KAMARÁDI V MŠ

• KOUZELNÉ SETKÁNÍ V MŠ
• VŠICHNI JSME TU KAMARÁDI
• BABÍ LÉTO
• MŮJ DOMOV
• CO DĚLÁME CELÝ DEN
Kompetence k učení:
– pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí
K. činnostní a občanská:
-spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
-má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
-zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění
K. k řešení problémů:
– všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
– problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty. Využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
Sociální a personální k.:
-dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
-napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

B) KOUZELNÝ PODZIM

• PODZIM NA ZAHRADĚ
• PODZIM NA POLI
• PODZIM V LESE
• PODZIMNÍ VESELÍ A SMUTKY
• PODZIMNÍ LOUČENÍ
• ZDRAVÍ A PODZIM

K. k učení:
– soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
– získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
Komunikativní k.:
-dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými)
Sociální a personální k.:
-samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
– uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
Činnostní a občanské k.:
-dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje a druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

C) TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

• SVÁTEČNÍ ČAS – ADVENT
• MIKULÁŠ
• BÍLÉ VÁNOCE
• POHÁDKY
• NEŽ ZVONEČEK ZACINKÁ

K. k učení:
– odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
K. k řešení problémů:
– řeší problémy, na které stačí. Známé a opakující se situace se snaží vyřešit samostatně, náročnější s oporou a pomocí dospělého
Komunikativní k.:
-průběžně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
Sociální a personální k.:
-je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
Činnostní a občanské k.:
-odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

D) PŘIŠLA ZIMA, PŘIŠEL MRÁZ

• NAPADL SNÍH
• HRY NA SNĚHU
• ZIMNÍ PŘÍRODA
• A CO, KDYŽ NENÍ SNÍH?
• JDU K ZÁPISU
K. k učení:
– klade otázky, hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje. Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které vidí kolem sebe, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
– učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo. Dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno se dobrat k výsledkům
K. k řešení problémů:
– zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
– při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů. Pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
Komunikativní k.:
-ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
– ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
Sociální a personální k.:
-chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
Činnostní a občanské:
-svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

E) KOUZLO DOMOVA

• MASOPUST – TRADICE NA CHODSKU
• LIDSKÉ ČINNOSTI
• ČÍM BUDU
• KNIHA
• LIDSKÉ TĚLO
• HUDEBNÍ NÁSTROJE – MATERIÁLY

K. k učení:
– orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
Komunikativní k.:
-domlouvá se slovy i gesty, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
– v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými. Chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
Sociální a personální k.:
-spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti. Dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
-při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
Činnostní a občanské k.:
-ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
-má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení. K úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých

F) JARNÍ KOUZELNÝ SVĚT

• JARO SE PROBOUZÍ
• VELIKONOCE – SVÁTKY JARA
• ZDRAVÍ A NEMOCI
• DOPRAVA
• ČARODĚJNICE

K. k řešení problémů:
– rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která nejsou funkční, dokáže mezi nimi volit
– chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou. Uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
Komunikativní k.:
-dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, telefon)
Sociální a personální k.:
-ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje. V běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku. Je schopno respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
Činnostní a občanské k.:
-uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
-dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

G) SVĚT KOLEM NÁS

• SVÁTEK MATEK
• KVĚTINY – VONAVÉ SETKÁNÍ
• VODA, VODĚNKA
• DEN DĚTÍ
• VÝLET
• JEDEME, LETÍME, PLUJEME

K. k učení:
– má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách
K. k řešení problémů:
– nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
Komunikativní k.:
-ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
Činnostní a občanské k.:
-chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
-chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá