Logopedická prevence v naší MŠ je určena  všem dětem a probíhá průběžně během dne…

Obsahem logopedických chvilek, jazykohrátek jsou:

  • dechová cvičení
  • artikulační cvičení
  • nápodoba zvuků
  • procvičování již vyvozených hlásek
  • další aktivity : grafomotorika, hry na rozvoj sluchové a zrakové percepce, rozvoj rytmického cítění, fonematického sluchu, gramatické roviny jazyka…

Cílem logochvilek je podpora přirozeného rozvoje řeči dětí, rozvoje řečových dovedností dětí, prevence vzniku vad řeči, případně odhalení možné poruchy  či nesprávného vývoje řeči. V žádném případě se nejedná o nápravu hlásek, tu mohou provádět jen odborníci.

Učitelky MŠ pomáhají odhalit u dětí nedostatky, upozorňují či vyzývají rodiče ke včasné návštěvě odborníka. 

Avšak pedagogové nemohou a nezodpovídají za celkový jazykový rozvoj dítěte. Největší a nezastupitelnou roli hraje od počátku života dítěte rodina a její přístup ke komunikaci. Nezapomeňte, že období řeči začíná již broukáním kojence a stojí na dobré kondici a správné hrubé motorice dítěte ( tedy přirozeném pohybu –  chůzi, běhu, lezení…) Zodpovědnost je vždy na straně rodičů!!!

LOGOPED V naší MŠ je zajištěn externě, doplňuje a zintenzivňuje veškeré snažení vedoucí k úspěchu dítěte v základní škole. Nenahrazuje případnou žádoucí individuální, intenzivní a pravidelnou logopedickou péči klinického logopeda!!!

Logopedická intervence probíhá  v prostředí školky ( pro dítě je to prostředí známé, přátelské a jsou v klidu ). Logopedická asistentka k nám dojíždí každou středu po obědě a péče probíhá individuálně, na základě svolení rodičů. V aktuálním množství dětí přijde každé dítě na řadu cca 1x v měsíci.  Z terapie je vyhotoven záznam do notýsku dítěte, který si bere domů a na řadu přichází práce v rodině.

Jsme rády, že s námi spolupracujete 🙂